Yönetim Politikası

ÖZENGROUP'nın yönetim politikası, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği tüm projeler ve
bunların sonucunda işveren ve müşterilerine sunduğu tesisler, konutlar, binalar ve hizmetlerle oluşturduğu güvenin devam ettirilmesi
ve ÖZENGROUP imajının toplum ve paydaşlar gözünde "yaşam kalitesini artıracak yönetim hizmeti sunan güvenilir firma" olarak oluşmasını sağlamaktır.

ÖZENGROUP'da, kurumuş olan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında projelerin sözleşmelere, işverenin isteklerine, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre, çevreyi etkileyen unsurlar ve kirlenmeyle ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır.

Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için ÖZENGROUP'un paydaşlarına sunduğu ürün ve hizmetlerin sonuçlarında belirleyici rol üstlenen süreçlerin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler konulacak ve "gelişmeler takip edilecektir.

ÖZENGROUP sürdürülebilir başarı için; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygular, takip eder.

ÖZENGROUP çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere; Alacağı kararlarda ÖZENGROUP imajını ve Paydaşlarının ihtiyaçlarını ön planda tutacak, Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacak, Bireysel sorumluluklarını yerine getirirken, çalışma arkadaşlarının başarısı için de çaba gösterecek, Mevcut bilgi ve tecrübelerini çalışma arkadaşları ile paylaşacak ve politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.

Yönetimin Denetlenmesi:
Madde 41 - Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.
Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep olursa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.
Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.
Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.
Denetici tek kişi veya bir denetleme kurulu şeklinde olabilir.Kat malikleri kurulunun temsilcisi niteliğindedir.

Neden Profesyonel Bir Sisteme İhtiyaç Var?


Profesyonel yönetcilik lüks olarak değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın/sözü geçen kişilerin, amatörlerin yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görünmektedir. Ama bu duruma geniş bir çerçeveden bakıldığında profesyonel yöneticiliğe ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz. Apartman yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır...

Yönetici Atanması;(Kat mülkiyeti Kanununa göre)


Madde 34 –Kat malikleri,anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veyadışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.Bu kimseye yönetici,kurula da yönetim kurulu denir.
1-Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa,yönetici atanması mecburidir.
2- Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yönetici durumundadır.
3-Yönetici,kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunlu

Yöneticinin Görevleri: (Kat Mülkiyeti Kanununa Göre)


Madde 35 – Yöneticinin görevleri,yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkçe, yönetici aşağıdaki işleri görür.
1-Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.
2-Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması,korunması,bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması.
3-Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi.
4-Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü,yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa,bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.