Yönetici Atanması;(Kat mülkiyeti Kanununa göre)

Madde 34 –Kat malikleri,anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veyadışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.Bu kimseye yönetici,kurula da yönetim kurulu denir. 
 1. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa,yönetici atanması mecburidir.
 2. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yöneticidurumundadır.
 3. Yönetici,kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. 
 4. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır;eski yönetici tekrar atanabilir.
 5. Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp biryöneticiyi atayamazlarsa,o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesince,kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra,gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici,aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur. 
 6. Sulh hukuk mahkemesince atanan yönetici,bu atama üzerinden altı ay geçmedikçe,kat malikleri kurulunca değiştirilemez.Ancak haklı bir sebep çıkarsa,onu atamış olan sulh hukuk mahkemesi değiştirmeye müsaade edebilir. 
 7. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede,teminat göstermesi şart edilebilir,sözleşmede böyle bir şart olmasa bile,haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu,yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir. 
 8. Yöneticinin öz ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün giriş kapısı yanına ve antrede görülecek bir yere çevre içinde asılması mecburidir. 
 9. Bu yapılmazsa,yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birinden ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece para cezası almasına kesin olarak hükmolunur.

  ÖZET : 8 ve daha fazla bağımsız bölüm varsa Yönetici atanması mecburidir Yönetici dışarıdan da sözleşmeli olarak atanabilir yönetici veya yönetim kurulu üyeleri öz ve soyadları ile iş ve ev adreslerini gösterir bir listenin, ana taşınmazın görülebilen bir yerine levha içinde asılması zorunludur.

 

Neden Profesyonel Bir Sisteme İhtiyaç Var?

Profesyonel yönetcilik lüks olarak değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın/sözü geçen kişilerin, amatörlerin yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görünmektedir. Ama bu duruma geniş bir çerçeveden bakıldığında profesyonel yöneticiliğe ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz. Apartman yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır...

Yönetici Atanması;(Kat mülkiyeti Kanununa göre)

Madde 34 –Kat malikleri,anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veyadışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.Bu kimseye yönetici,kurula da yönetim kurulu denir.

1-Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa,yönetici atanması mecburidir.

2- Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise malik kanunen yönetici durumundadır.

3-Yönetici,kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. 

Yöneticinin Görevleri: (Kat Mülkiyeti Kanununa Göre)

Madde 35 – Yöneticinin görevleri,yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkçe, yönetici aşağıdaki işleri görür.

1-Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.

2-Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması,korunması,bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması. 3-Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi.

4-Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü,yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa,bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.